3.1 Chuẩn hóa telesale

Thường xuyên góp ý các hội thoại chưa đạt chuẩn và lưu lại để nhân viên rút kinh nghiệm là điều bắt buộc để một hệ thống trở nên chuyên nghiệp và chống lãng phí.

Tại cột ghi chú, bạn có thể góp ý, hoặc đưa ra 1 vài đề xuất mà telesale có thể thử áp dụng.

Các telesale có thể xem lại các góp ý của bạn bằng cách tìm kiếm như sau:

Last updated