5.6 Thống Kê

Các chỉ số thống kê hiệu quả công việc trên tổng thể và trên từng nhân viên như: số tiềm năng, số chuyển đổi, doanh thu, tỉ lệ chuyển đổi, tổng số cuộc gọi, thời gian gọi...

Cài Đặt Thống Kê

Cho phép tùy chỉnh các chỉ số thống kê theo nhân viên và theo thời gian muốn thống kê

  1. Cài đặt thống kê

  2. Chọn danh sách nhân viên cần thống kê

  3. Chọn khoảng thời gian muốn thống kê

# Các Định Nghĩa

Chọn Cài Đặt để cấu hình các định nghĩa về thống kê:

1, 2. Tiềm Năng/Chuyển Đổi (có thể chỉnh sửa tên): chọn Danh Bạ/Đơn Hàng, thống kê theo các trạng thái được chọn hoặc các thao tác: Không bắt máy, Gọi bắt máy, Gọi nhỡ, Nghe máy; và được tính theo ngày: Ngày tạo, Ngày Gọi, Ngày cập nhật,...

Last updated