5.1 Import/Export Excel

Cho phép import danh sách có sẵn từ file Excel lên MyHub CRM, hoặc export danh sách từ MyHub CRM thành file Excel

Import Danh Bạ/Đơn Hàng

  1. Tải file Excel mẫu, nhập thông tin khách hàng vào Excel

  2. Chọn File Excel vừa tạo

  3. Bấm Tải Lên để import Excel lên MyHub CRM

Kiểm tra và so khớp thông tin trước khi import dữ liệu vào MyHub CRM

  1. Kiểm tra khớp thông tin từ Excel lên Myhub CRM

  2. Thêm thuộc tính mới, nếu trên MyHub CRM chưa có

  3. Nếu để trống: mặc định sẽ gán Danh Bạ/Đơn Hàng theo nhân viên trong file Excel Chọn nhân viên: sẽ tự động chia đều Danh Bạ/Đơn Hàng cho những nhân viên được chọn

  4. Lịch sử import: có thể nhập tên file Excel để kiểm tra lại khi cần

  5. Lưu định dạng mẫu: có thể nhập tên để lưu lại thông tin đã so khớp từ Excel lên Myhub CRM

Export Danh Bạ/Đơn Hàng

Last updated