5.5 Phân Quyền CRM

Cho phép Admin phân nhóm quản lý các quyền được thao tác trên từng tài khoản nhân viên
MyHub CRM cung cấp 2 quyền cơ sở:
 • Quản Lý: quyền cao nhất, được phép thao tác trên tất cả các tính năng trên hệ thống
 • Nhân Viên: mặc định chỉ thao tác được trên Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm, xem thống kê do nhân viên đó phụ trách
Ngoài ra, MyHub CRM cho phép quản trị hệ thống có thể thêm mới và chỉnh sửa các quyền phù hợp.

Phân Quyền

 • Truy cập Cấu Hình -> Phân Quyền -> Thêm Mới
 1. 1.
  Nhập tên quyền
 2. 2.
  Mô tả mục đích tạo quyền
 3. 3.
  Phân quyền cho Đơn Hàng
 4. 4.
  Phân quyền cho Danh Bạ
 5. 5.
  Phân quyền cho Sản Phẩm
 6. 6.
  Phân quyền xem Thống Kê
 • Chọn Xác Nhận để thêm quyền

# Ý Nghĩa Các Quyền:

Bao gồm các quyền nhằm giới hạn mức độ thao tác của nhân viên trên từng đối tượng cụ thể: Đơn Hàng, Danh Bạ, Sản Phẩm, Thống Kê
Quyền
Mô Tả
Tất Cả
Toàn quyền trên đối tượng được thao tác
Được Gán
Chỉ được thao tác trên đối tượng được gán cho nhân viên đó
Đã Tạo
Chỉ được thao tác trên đối tượng được tạo bởi nhân viên đó
Không
Không được thao tác trên đối tượng chỉ định
Nhóm Quyền (vd: Quản Lý, Nhân Viên)
Chỉ được thao tác trên đối tượng cùng nhóm với nhân viên đó
Nhập/Tải Excel
Không: không có quyền Import hoặc Export Excel
: được quyền Import hoặc Export Excel
Chỉ Mình
Chỉ xem được thống kê những Đơn Hàng, Danh Bạ do nhân viên đó phụ trách

Nhân Viên

Tạo một tài khoản nhân viên và gán phân quyền cho nhân viên đó, bằng cách: truy cập Cấu Hình -> Nhân Viên -> Thêm Mới
 1. 1.
  Nhập thông tin tài khoản của nhân viên: họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, quyền được gán,...
 2. 2.
  Chọn ẩn/hiện SĐT khách hàng đối với nhân viên này
 • Bấm Lưu để tạo tài khoản nhân viên