5.5 Phân Quyền CRM

Cho phép Admin phân nhóm quản lý các quyền được thao tác trên từng tài khoản nhân viên

MyHub CRM cung cấp 2 quyền cơ sở:

  • Quản Lý: quyền cao nhất, được phép thao tác trên tất cả các tính năng trên hệ thống

  • Nhân Viên: mặc định chỉ thao tác được trên Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm, xem thống kê do nhân viên đó phụ trách

Ngoài ra, MyHub CRM cho phép quản trị hệ thống có thể thêm mới và chỉnh sửa các quyền phù hợp.

Phân Quyền

  1. Nhập tên quyền

  2. Mô tả mục đích tạo quyền

  3. Phân quyền cho Đơn Hàng

  4. Phân quyền cho Danh Bạ

  5. Phân quyền cho Sản Phẩm

  6. Phân quyền xem Thống Kê

# Ý Nghĩa Các Quyền:

Bao gồm các quyền nhằm giới hạn mức độ thao tác của nhân viên trên từng đối tượng cụ thể: Đơn Hàng, Danh Bạ, Sản Phẩm, Thống Kê

Quyền

Mô Tả

Tất Cả

Toàn quyền trên đối tượng được thao tác

Được Gán

Chỉ được thao tác trên đối tượng được gán cho nhân viên đó

Đã Tạo

Chỉ được thao tác trên đối tượng được tạo bởi nhân viên đó

Không

Không được thao tác trên đối tượng chỉ định

Nhóm Quyền (vd: Quản Lý, Nhân Viên)

Chỉ được thao tác trên đối tượng cùng nhóm với nhân viên đó

Nhập/Tải Excel

Không: không có quyền Import hoặc Export Excel

: được quyền Import hoặc Export Excel

Chỉ Mình

Chỉ xem được thống kê những Đơn Hàng, Danh Bạ do nhân viên đó phụ trách

Nhân Viên

Tạo một tài khoản nhân viên và gán phân quyền cho nhân viên đó, bằng cách: truy cập Cấu Hình -> Nhân Viên -> Thêm Mới

  1. Nhập thông tin tài khoản của nhân viên: họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, quyền được gán,...

  2. Chọn ẩn/hiện SĐT khách hàng đối với nhân viên này

Last updated