5.2 Quản Lý Thuộc Tính

Các thao tác quản lý, thêm mới và thay đổi các trường dữ liệu trong: Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm

Các Loại Thuộc Tính:

MyHub CRM hỗ trợ các loại thuộc tính để ràng buộc thông tin nhập liệu.
Loại Thuộc Tính
Kiểu Dữ Liệu
Kiểu Chữ
Chỉ cho phép nhập các giá trị là kiểu chữ
Kiểu Số
Chỉ cho phép nhập các giá trị kiểu số
Ngày Tháng
Chỉ cho phép nhập các giá trị dạng ngày tháng
Ngày Giờ
Chỉ cho phép nhập các giá trị dạng giờ
Văn Bản
Cho phép nhập nội dung với nhiều dòng thông tin
Lựa Chọn
Chỉ cho phép nhập nội dung từ dữ liệu có sẵn
Lựa Chọn Nhiều
Cho phép nhập nhiều nội dung từ dữ liệu có sẵn
Có/Không
Cho phép nhập nội dụng dạng tích chọn Có hoặc Không

#1.Danh Bạ:

Truy cập CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Danh Bạ
MyHub hỗ trợ các thuộc tính Danh Bạ mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:
  • Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định
  • Không thể xóa
Tên
Loại
Mô Tả
SĐT (*)
Kiểu Chữ
Kiểm tra trùng SĐT, 1 Danh Bạ chỉ cho phép 1 SĐT duy nhất
Họ Tên
Kiểu Chữ
Tên của danh bạ
Địa Chỉ
Kiểu Chữ
Địa chỉ danh bạ
Email
Kiểu Chữ
Nhập đúng định dạng email
Nhân Viên
Lựa Chọn
Cột này chỉ định nhân viên phụ trách danh bạ
Trạng Thái
Lựa Chọn
Cho phép tùy chỉnh trong Thống Kê
Ghi Chú
Văn Bản
Ghi chú thông tin về danh bạ
Ngày Gọi
Ngày Tháng
Tự động tính toán bởi hệ thống, ngày nhân viên gọi cho khách
Ngày Tạo
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày tạo danh bạ
Ngày Import Excel
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày Import danh bạ
Ngày Cập Nhật
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin danh bạ
Tạo Bởi
Kiểu Chữ
Tự động ghi nhận nhân viên tạo danh bạ
Cập Nhật Bởi
Kiểu Chữ
Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật danh bạ
Tùy vào nhu cầu sử dụng, có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý Danh Bạ bằng cách: Thêm mới thuộc tính

#2.Đơn Hàng:

Truy cập CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Đơn Hàng -> Thuộc Tính Khác
MyHub hỗ trợ các thuộc tính Đơn Hàng mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:
  • Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định
  • Không thể xóa
Tên
Loại
Mô Tả
Mã Đơn Hàng
Kiểu Chữ
Mã đơn hàng
SĐT
Kiểu Chữ
Cho phép trùng SĐT
Họ Tên
Kiểu Chữ
Tên đơn hàng
Địa Chỉ
Kiểu Chữ
Địa chỉ đơn hàng
Tổng Tiền
Kiểu Số
Tổng giá trị đơn hàng để tính doanh thu
Trạng Thái
Lựa Chọn
Cho phép tùy chỉnh trong Thống Kê, sửa giá trị trong Trạng Thái Đơn Hàng
Sản Phẩm
Kiểu Chữ
Thông tin được lấy từ phần Sản Phẩm
Ghi Chú
Văn Bản
Ghi chú thông tin về đơn hàng
Nhân Viên
Lựa Chọn
Cột này chỉ định nhân viên phụ trách danh bạ
Ngày Tạo
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày tạo đơn hàng
Ngày Import Excel
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày Import đơn hàng
Ngày Cập Nhât
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin đơn hàng
Tạo Bởi
Kiểu Chữ
Tự động ghi nhận nhân viên tạo đơn hàng
Cập Nhật Bởi
Kiểu Chữ
Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật đơn hàng
Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý Đơn Hàng bằng cách: Thêm mới thuộc tính

#3.Sản Phẩm:

Truy cập CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Sản Phẩm
MyHub hỗ trợ các thuộc tính Sản Phẩm mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:
  • Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định
  • Không thể xóa
Tên
Loại
Mô Tả
Tên Sản Phẩm
Kiểu Chữ
Tên Sản Phẩm
Mã Sản Phẩm
Kiểu Chữ
Mã Sản Phẩm
Giá Sản Phẩm
Kiểu Số
Giá Sản Phẩm
Mô Tả
Văn Bản
Ghi chú thông tin về sản phẩm
Tạo bởi
Kiểu Chữ
Tự động ghi nhận nhân viên tạo sản phẩm
Cập nhật bởi
Kiểu Chữ
Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật sản phẩm
Ngày Tạo
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày tạo sản phẩm
Ngày Cập Nhật
Ngày Tháng
Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin sản phẩm
Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý Sản Phẩm bằng cách: Thêm mới thuộc tính