5.2 Quản Lý Thuộc Tính

Các thao tác quản lý, thêm mới và thay đổi các trường dữ liệu trong: Danh Bạ, Đơn Hàng, Sản Phẩm

Các Loại Thuộc Tính:

MyHub CRM hỗ trợ các loại thuộc tính để ràng buộc thông tin nhập liệu.

Loại Thuộc Tính

Kiểu Dữ Liệu

Kiểu Chữ

Chỉ cho phép nhập các giá trị là kiểu chữ

Kiểu Số

Chỉ cho phép nhập các giá trị kiểu số

Ngày Tháng

Chỉ cho phép nhập các giá trị dạng ngày tháng

Ngày Giờ

Chỉ cho phép nhập các giá trị dạng giờ

Văn Bản

Cho phép nhập nội dung với nhiều dòng thông tin

Lựa Chọn

Chỉ cho phép nhập nội dung từ dữ liệu có sẵn

Lựa Chọn Nhiều

Cho phép nhập nhiều nội dung từ dữ liệu có sẵn

Có/Không

Cho phép nhập nội dụng dạng tích chọn Có hoặc Không

#1.Danh Bạ:

Truy cập CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Danh Bạ

MyHub hỗ trợ các thuộc tính Danh Bạ mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:

  • Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định

  • Không thể xóa

Tên

Loại

Mô Tả

SĐT (*)

Kiểu Chữ

Kiểm tra trùng SĐT, 1 Danh Bạ chỉ cho phép 1 SĐT duy nhất

Họ Tên

Kiểu Chữ

Tên của danh bạ

Địa Chỉ

Kiểu Chữ

Địa chỉ danh bạ

Email

Kiểu Chữ

Nhập đúng định dạng email

Nhân Viên

Lựa Chọn

Cột này chỉ định nhân viên phụ trách danh bạ

Trạng Thái

Lựa Chọn

Cho phép tùy chỉnh trong Thống Kê

Ghi Chú

Văn Bản

Ghi chú thông tin về danh bạ

Ngày Gọi

Ngày Tháng

Tự động tính toán bởi hệ thống, ngày nhân viên gọi cho khách

Ngày Tạo

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày tạo danh bạ

Ngày Import Excel

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày Import danh bạ

Ngày Cập Nhật

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin danh bạ

Tạo Bởi

Kiểu Chữ

Tự động ghi nhận nhân viên tạo danh bạ

Cập Nhật Bởi

Kiểu Chữ

Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật danh bạ

Tùy vào nhu cầu sử dụng, có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý Danh Bạ bằng cách: Thêm mới thuộc tính

#2.Đơn Hàng:

Truy cập CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Đơn Hàng -> Thuộc Tính Khác

MyHub hỗ trợ các thuộc tính Đơn Hàng mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:

  • Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định

  • Không thể xóa

Tên

Loại

Mô Tả

Mã Đơn Hàng

Kiểu Chữ

Mã đơn hàng

SĐT

Kiểu Chữ

Cho phép trùng SĐT

Họ Tên

Kiểu Chữ

Tên đơn hàng

Địa Chỉ

Kiểu Chữ

Địa chỉ đơn hàng

Tổng Tiền

Kiểu Số

Tổng giá trị đơn hàng để tính doanh thu

Trạng Thái

Lựa Chọn

Cho phép tùy chỉnh trong Thống Kê, sửa giá trị trong Trạng Thái Đơn Hàng

Sản Phẩm

Kiểu Chữ

Thông tin được lấy từ phần Sản Phẩm

Ghi Chú

Văn Bản

Ghi chú thông tin về đơn hàng

Nhân Viên

Lựa Chọn

Cột này chỉ định nhân viên phụ trách danh bạ

Ngày Tạo

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày tạo đơn hàng

Ngày Import Excel

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày Import đơn hàng

Ngày Cập Nhât

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin đơn hàng

Tạo Bởi

Kiểu Chữ

Tự động ghi nhận nhân viên tạo đơn hàng

Cập Nhật Bởi

Kiểu Chữ

Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật đơn hàng

Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý Đơn Hàng bằng cách: Thêm mới thuộc tính

#3.Sản Phẩm:

Truy cập CRM -> Cấu Hình -> Thuộc Tính -> Sản Phẩm

MyHub hỗ trợ các thuộc tính Sản Phẩm mặc định của hệ thống theo bảng bên dưới, những thuộc tính này:

  • Chỉ có thể sửa tên, nhưng ý nghĩa không thay đổi so với tên mặc định

  • Không thể xóa

Tên

Loại

Mô Tả

Tên Sản Phẩm

Kiểu Chữ

Tên Sản Phẩm

Mã Sản Phẩm

Kiểu Chữ

Mã Sản Phẩm

Giá Sản Phẩm

Kiểu Số

Giá Sản Phẩm

Mô Tả

Văn Bản

Ghi chú thông tin về sản phẩm

Tạo bởi

Kiểu Chữ

Tự động ghi nhận nhân viên tạo sản phẩm

Cập nhật bởi

Kiểu Chữ

Tự động ghi nhận nhân viên cập nhật sản phẩm

Ngày Tạo

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày tạo sản phẩm

Ngày Cập Nhật

Ngày Tháng

Tự động ghi nhận ngày cập nhật thông tin sản phẩm

Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể tạo thêm thuộc tính bất kỳ để quản lý Sản Phẩm bằng cách: Thêm mới thuộc tính

Last updated